تست های شیمی 1 پیش دانشگاهیبخش دوم - تعادل شیمیایی

1 – کدام رویداد نمونه ای از یک فرآیند برگشت پذیر است؟

الف) پختن غذا
ب) زنگ زدن آهن در هوای مرطوب
ج) تشکیل محلول سیرشده ی قند
د) سوختن گاز پروپان


2 – کدام مطلب زیر در مورد تعادل، نادرست است؟

الف) در حالت تعادل تعداد مول های واکنش دهنده ها و فرآورده ها برابر است.
ب) در حالت تعادل خواص ماکروسکوپی ثابت است ولی دردنیا میکروسکوپی پویای وجود دارد.
ج) در حالت تعادل سرعت واکنش های رفت و برگشت برابر است.
د) اگر در یک تعادل شیمیایی واکنش دهنده ها وفرآورده ها در یک فاز قرار داشته باشند، تعادل را همگن گویند.


3 – در حالت تعادل شیمیایی سرعت واکنش های رفت و برگشت .... و غلظت هر یک از واکنش دهنده ها و فرآورده ها ... است.

الف) ثابت – ثابت
ب) برابر – ثابت
ج) صفر – برابر
د) برابر – برابر

4 – رابطه ثابت تعادل برای واکنش تعادلی زیر کدام است؟


3Fe(s) + 4H2O(g) <-----> Fe3O4(s)+4H2(g)5- یکای ثابت تعادل کدام است؟


(الف
mol.L-1
ب)mol2.L-2


ج) یکای ثابت تعادل برای همه ی واکنش های یکسان نیست
د ) ثابت تعادل یکا ندارد
6 – تعادل(A(g) + B(g) <---->AB(g در یک ظرف 2 لیتری در دمای 25C برقرار است.اگر حجم مخلوط را در دمای ثابت ْ27 به 1 لیتر برسانیم، مقدار ثابت تعادل (K) .....الف) نصف می شود
ب) دو برابر می شود
ج) ابتدا زیاد می شود و سپس ثابت می ماند
د) تغییر نمی کند

7 – در سیستم به حالت تعادل زیر تغییر کدام عامل یا عوامل موجب تغییر مقدار ثابت تعادل می شود؟الف) مقدار NO2 و فشار
ب) مقدارN2O4
ج) فشار و دما
د) دما


8 – کدام k متعلق به واکنشی است که در آن غلظت مواد اولیه واکنش نسبت به فرآورده ها کم است؟(الف
k1=2*103

k2=5.2*1028

k3=1.5*10-3

k4=7.8*10-25
9 – جامد AB را در ظرف سربسته ی 20 لیتری در دمای ثابت قرار می دهیم، پس از مدتی تعادل
(AB(s) <---->A(g)+B(g برقرار می شود. اگر ثابت این تعادل 0.25 باشد، آن گاه تعداد مول های گاز موجود در ظرف در حالت تعادل، کدام است؟


الف)0.5
ب)10
ج)20
د)25


10 – اگر در تعادل گازی 2A<--->3B در یک ظرف دو لیتری سربسته مقدار A و B به ترتیب برابر 0.4 و1.2 مول باشد، ثابت این تعادل در شرایط آزمایش کدام است؟

الف) 2.4
ب)4.2
ج)4.5
د)5.4


11 – مخلوطی از یک مول CO و یک مول Cl2 را در یک ظرف سربسته 10 لیتری تا برقراری تعادل
CO+Cl2<---->COCl2 گرم می کنیم. در حالت تعادل مقدار COCl2 برابر 0.3 مول است. مقدار ثابت تعادل K کدام است؟


الف)3
ب)6.1
ج)7.7
د)15.4


12 – در یک ظرف سر بسته یک لیتری تعادل گازی 2NH3<---->N2+3H2 برقرار است. اگر مقدار N2 در حالت تعادل برابر1.2 مول و مقدار NH3 در حالت تعادل برابر 0.036 مول باشد، ثابت تعادل k کدام است؟

الف) 104 × 4.3
ب) 102 × 4
ج) 2.07
د) 102 × 1.2

13 – تعادل گازی 2AB<--->A2+B2 در یک ظرف دو لیتری سربسته برقرار است. اگر ثابت تعادل


k=10 -4

باشد و در حالت تعادل مقدار A2 برابر 0.08 مول باشد، مقدار AB چند مول است؟


الف) 0.16
ب)4
ج)8
د)16

14– درتعادل شیمیایی گازی 2NO<--->N2+O2 مقدار ثابت تعادل برابر 103*3.6 می باشد. اگر غلظت تعادل گاز O2 برابر0.4 مول بر لیتر باشد، غلظت تعادلی گاز NO چند مول بر لیتر است؟

(الف
k3=4.2*10-4

k4=4.4*10-5

k3=4.4*10-3

k4=6.6*10-3
15 – در یک ظرف سربسته 10 لیتری مقداری هیدروژن یدید را گرم می کنیم تا تعادل گازی 2HI<--->H2+I2 برقرار شود. اگر ثابت تعادل در شرایط آزمایش برابر


k=3.6 * 10 -3

و غلظت HI در حالت تعادل 0.01 مول در لیتر باشد، غلظت H2 چند مول در لیتر است؟


الف)0.006
ب)0.0006
ج)0.36
د)0.0036


16 – ثابت تعادل یک واکنش گرماگیر با افزایش دما ...

الف) افزایش می یابد
ب) کاهش می یابد
ج) ثابت می ماند
د) ابتدا کاهش و سپس ثابت می ماند


17 – کدام عامل زیر تعادل یک واکنش شیمیایی را برهم نمی زند؟

الف) افزایش فشار
ب) تغییردما
ج) افزودن کاتالیزور
د) تغییر غلظت


18 – طبق اصل لوشاتلیه، اگر در یک سامانه در حال تعادل، عاملی موجب برهم زدن حالت تعادلی شود، تعادل در جهتی جابه جا می شود که .... و در آن سامانه ....

الف) با عامل مزاحم مقابله کند – واکنش کامل شود.
ب) با عامل مزاحم مقابله کند – یک تعادل جدید برقرار شود.
ج) اثر آن عامل را از بین ببرد- غلظت ها برابرشود.
د) اثر آن عامل را از بین ببرد – ثابت تعادل افزایش یابد

19 – تعادل گازی H2+I2<---->2HI + q نسبت به تغییر کدام عامل زیر، بدون تغییر باقی می ماند؟


الف) فشار
ب) غلظت مواد
ج) دما
د) کاتالیزور مناسب


20 – تعادل گازی N2+3H2 <---->2NH3 در یک ظرف با حجم ثابت و در دمای معین برقرار است. کدام عمل زیر واکنش را از چپ به راست می راند؟

الف) افزایش فشار
ب) خارج کردن مقداری NH3 از محیط عمل
ج) افزودن مقداری NH3 به داخل ظرف
د) خارج کردن مقداری H2 از محیط عمل


21 – تغییر فشار بر کدام تعادل زیر مؤثر است؟(الف
H2(g) + I2(g) <----> 2HI(g)

H2O(g) <---->H2O(l)

C(g) + CO2(g) <----> CO(g) + H2(g)

NaCl(s) <----> Na+(aq) , Cl-(aq)
22 – افزایش فشار، کدام سامانه تعادلی زیر را در جهت برگشت جابه جا می کند؟
(الف
H2(g) + Cl2(g) <----> 2HCl(g)

N2(g)+ 3H2(g) <---->2NH3(g)

2SO3(g) <----> 2SO2(g) + O2(g)

C(s) + O2(g) <----> CO2(g)
23 – در واکنش زیر کاهش حجم :
(H2O(g) + C(s) <---> H2(g) + CO(gالف) غلظت H2 و CO را کم می کند
ب) غلظت H2 را زیاد می کند
ج) غلظت H2O و CO و H2 را زیاد می کند
د) غلظت H2O را کم و غلظت H2 را زیاد می کند


24 – واکنش تعادلی گازی H2 + Cl2 <---> 2HCl , ΔH<0 را در نظر بگیرید. کدام تغییر زیر تعادل را از چپ به راست به پیش می راند؟

الف) کاهش دما
ب) افزایش دما
ج) کاهش فشار
د) افزایش فشار


25 – در فرآیند هابر ، برای تهیه آمونیاک با بازده بیشتر، کدام مورد کاربرد ندارد؟

الف) خارج کردن NH3 از محیط عمل
ب) افزایش فشار
ج) کاهش دما
د) استفاده از کاتالیزگر مناسب


26 – در سامانه ی در حال تعادل N2O4 + q <----> 2NO2 کدام تییر محیط واکنش را پررنگ تر می کند؟

الف) به کار بردن کاتالیزگر مناسب
ب) افزایش فشار و دما
ج) افزایش دما
د) افزایش فشار


27 – اگر خارج قسمت غلظت مولی فرآورده ها به غلظت مولی واکنش دهنده ها را در یک واکنش برگشت پذیر با Q و ثابت تعادل آن واکنش را با K نشان دهیم، در چه شرایطی واکنش در جهت رفت جابه جا می شود؟

الف) Q=0
ب) Q&ltK
ج) Q&gtK
د) Q=K

28 – با توجه به واکنش
3H2 + N2 <---> 2NH3 , K=4.7
در مورد لحظه ای که غلظت تعادلی H2 , N2 , NH3 به ترتیب برابر 2.5 و1.5 , 1 مولار است ...الف) Q با K برابر است
ب) واکنش در حال پیشرفت در جهت رفت است
ج) واکنش در حال پیشرفت در جهت برگشت است
د) واکنش در حال تعادل است

29 – با توجه به واکنش های
A+B <---> AB , K=0.2
AB <---> D , K=100
ثابت تعادل واکنش کدام است؟الف) 100.2
ب) 500
ج)0.002
د)20

30 – کدام روش زیر برای کامل کردن واکنش های تعادلی مناسب تر است؟الف) خارج کردن یکی از فرآورده ها از محیط عمل
ب) افزایش دما
ج) افزایش فشار
د) هر سه مورد


پاسخنامه


1 ج 11 ب 21 ب
2 الف 12 الف 22 ج
3 ب 13 ج 23 الف
4 الف 14 د 24 الف
5 ج 15 ب 25 ج
6 د 16 الف 26 ج
7 د 17 ج 27 ب
8 الف 18 ب 28 ب
9 ج 19 د 29 د
10 د 20 ب 3