نیرویی که دواتم رادر یک پیوند کووالانسی به هم متصل نگه می دارد؛ممکن است ازنیروی موجود میان یک جفت کاتیون و آنیون بیشتر است.
v پس از تشکیل پیوند کوالانسی ؛نیروهای دافعه وجاذبه برابر می شوند واتم ها در فاصله ای تعادلی نسبت به هم قرار می گیرند.
v طول پیوند نشان دهنده ی جایگاه اتم ها در پایین ترین سطح انرژی است.
v اغلب طول پیوند با انرژی پیوند نسبت عکس دارد.
v اگرتفاوت الکترونگاتیوی دو اتم در یک پیوند بزرگ تر از7/1 باشد؛اغلب آن را در گروه پیوند های یونی دسته بندی کرد.فلوئور باوجود کوچک بودن شعاع انرژی پیوندش نیز کم است.
v پیوندهای کووالانسی ناقطبی ویونی ؛دوانتهای یک گستره از انواع پیوند به شمار می رود.
v ستاره شنا سان گمان می کنندکه سطح بزرگترین ماه سیاره ی کیوان (زحل)ازاتان مایعد پوشیده شده است .
v جرم فرمول مولکولی گلوکز 6برابرجرم فرمول تجربی آن است.
v فرمالدهید سمی و سرطان زا ست وفرمول تجربی آن مشابه فرمول تجربی استیک اسید است.
v در نشادر هر سه پیوند یونی ؛کووالانسی وداتیو کجود دارد وتعدادپیوند کووالانسی درآن باتعدادپیوند کووالانسی در دی نیتروژن مونواکیسد برابر است.
v در مولکول دی کلرومتان؛ اغلب اتم ها به جز هیدروژن به آرایش هشتایی پایدار رسیده اند.
v دی متیل اتر گازی است که بعنوان پیشرانه در افشانه ها وگاز یخچال به کار می رود.
v مولکول کلردی اکسید ؛دارای شکل هندسی خمیده بودا و همه ی اتم های آن از قاعده ی هشتایی پیروی نمی کنند.
v درساختار مولکول کربن مونواکسید ؛یک پیوند کووالانسی کوئوردینانسی وجود دارد.
v هر مولکولی که دارای کولکول قطبی باشد در میدان الکتریکی جهت گیری می کند.
v در مولکول فرمالدهید؛زاویه ی میان پیوندهای یگانه از 120 درجه کوچک تر است.
v توزیع ناهمگون الکترون ها روی مولکول؛نیروهای بین مولکول را افزایش می رهد.
v هیدروژن کلرید ترکیبی است و اتم هیدروژن در آن بار الکتریکی جزئی مثبت است.
v شمار جفت الکترون های پیوندی در کولکول اتن وکتن برابراست.
v زاویهNH3 برابر PH3نیست وبزرگتر از زاویه ی پیوند در مولکول آب است.
v فرموا تجربی CH2Oرامی توان به سه ترکیب فرمالدهید؛استیک اسید وگلوکز نسبت داد.
v درCH4,نیروی جاذبه ی بین مولکولی تنها از نوع نیروی جاذبه ی لاندون است.
v از میان گونه های «BF3؛H3O+؛ALCL3؛PH3»؛تنهاPH3 می تواند بایونا+H پیوند کووالانسی- کوئوردینانسی تشکیل دهد.
v درمیان گونه های شیمیایی«SF4 ,NH4+ ,PCL4+ ,SiF4 , IF4+ » ؛3 گ.نه دارای شکل هندسی چهار وجهی منتظم اند.
v دربین مولکولهای «SiF4 ,PCL5 ,SF4 , BCL3»,تنها یک مولکول وجود دارد که قاعده ی هشتایی پایدار در مورد اتم مرکزی آن ها رعایت شده است.
v دربین ترکیبهای «CaC2, C2H4, HCN, C2H2, N2, O2 ,HF »؛تنها چهار ترکیب وجود دارد که پیوند کووالانسی سه گانه دارند