منکه از استرس رفتم کلی کتاب زیست جامع و سال به سال گرفتم الان موندم از کدوم شروع کنم عصبیم کرده