فایل شامل 46 تست مبحث سینتیک آزمون های تابستان کانون به همراه پاسخ های آموزشی آن است.

46 تست سینتیک
دانلود فایلمنبـــع : کانــون
نویســــنده : محمدرضــا اقـاجانـی