کسایی که برا این آزمون از روی مبتکران میخونن لطفا بگن که باید تعیین موقعییت عناصر و رسم آرایش الکترونی یون ها هم بخونم یا نه؟ چون بعد از عنصر هیدروژن اورده!