این لینک دانشگاه تهرانهچیزی بیش از۱۷ تومن البته این برای امساله خب دندون هم هزینه بره وسایل و ....


شهریه های آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه در سال تحصیلی 94-93اعلام شد

- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

شهریه ش میشه تقریبا ۱۶۰ تومن اینا
تازه غیر از هزینه های جانبیش