این جمله ها به دو صورت سؤالی میشه.
این سؤالی کردن یا با سؤالهای wh انجام میشه (حالت اول) یا بصورتی که جواب بله یا خیر در جواب سؤال میاد(حالت دوم).
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺
حالت اول:
وقتی کلمه ی سؤالی wh اول جمله میاد بعدش کلمه "do/does" (بسته به اینکه فاعل چی باشه) قرار میگیره و بعد جمله به همون شکل همیشگی قرار میگیره.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺
حالت دوم:
در این حالت کلمه "do/does" در اول جمله میاد و بعدش هم جمله به همون شکل همیشگی قرار میگیره.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺
مثال از هر دو حالت:
*When do they drive to work?
They drive to work every day


*What time does Mrs admin get up?
At 6 o'clock in the morning.


*Do you get up early?
Yes,i do / No,i don't.


*Do you have lunch at 12 o'clock?
No, he has at one o'clock.


*Does he go to college on Sundays?
No, he doesn't.