جواب دون دونه تون رو دارم بدم ولی نه حوصله م میشه، نه جماعت شما از حرفای من قانع میشید !
شما چشمتون رو به روی همه حقایق بستید و اطلاعاتتون فقط در حد 2تا سایت خبرگزاری زیر نظر سپاه و تلویزیون دولتی ایران هست !
تلویزیون دولتی که همه مردم دیگه میدونن همه اخباراشون رو غرضه و دروغه !
میتونید برید توی خیابون از مردم بپرسید نه اینکه برید توی پایگاه بسبج و مسجدتون و فقط با چندتا آدم مث خودتون سر و کله بزنید و فک کنید که مملکت گل و بلبله !
لطفا نقل نگیرید حوصله اثبات ندارم !
تصمیم گیری با خود خواننده این متن ...