شما زمین را چگونه وازچه کتابی می خونید؟؟من هر چه می خونم نمی فهمم!!!!
لطفا کسایی که درصد بالا دارند پاسخ دهند