امیدوارم که خوب بشن
مریض ما که خوب نشد؛انشالله ایشون شفا بگیرن به حق امام حسین
خیلی سخته از دست دادن