بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاهپیام نور تبریز می رساند با توجه به تصمیمات و توافقات بعمل آمده فی مابین دانشگاه پیام نور تبریز و بانک صادرات مقرر گردید برای نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 تسهیلاتی در قالب وام قرض الحسنه به دانشجویان این دانشگاه توسط بانک صادرات پرداخت گردد. لذا دانشجویان متقاضی می توانند جهت اطلاعات بیشتر از تاریخ 18/8/94 تا 30/8/94 برای معرفی به بانک به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایند.