1 - آیامعدل سال قبل رو هم تو تراز تاثیر میدن؟
2 - ترازفارغ التحصیلان با دانش آموز های سال چهارم فرق میذارن ؟ ( با درصد های یکسان)