موقعی که داری تو خونه تست حل میکنی کاغذو به خونه های کوچیک تقسیم کن و سعی کن هر تستو اونجا حل کنی اینجوری به ریز و مرتب نوشتن کم کم عادت میکنی