همایش دانش آموزان پایه (دبیرستانی ها)

محتوای پادکست مشاوره تحصیلی دنش آموزان دبیرستان :

معرفی فصول مرتبط دروس مختلف سال اول متوسطه به دوم و دوم به سوم دبیرستان
اهمیت مطالعه مفهومی در سال های دوم و سوم
تناسب مطالعاتی بین تست و تشریحی در سال سوم
یادآوری اهمیت کسب معدل خوب در دوران دبیرستان
پاسخ به سوالات متداول دانش آموزان و ...
منطقه ویژه عسلویه _ 15 مهر 94