دوست دارم بروم سر به سرم نگذارید رفتنم را به حساب سفرم نگذارید
دوست دارم که به پا بوسی باران بروم
آسمان گفته که پا روی پرم نگذارید
چشمی آبی تر از آیینه گرفتارم کرد
بس کنید این همه دل دوروبرم نگذارید
آخرین حرف من اینست زمینی نشوید
فقط از حال زمین بی خبرم نگذارید