ما عــادت کـردیـم
وقـتـی تـوی خــونـه فــیـلم مـی بـیـنـیم

تموم که شد و بـه تـیتـراژ رسـید

دسـتـگاه رو خـامــوش مــی کـنـیـم...
یـا اگــه تـوی ســیـنما بـاشــیم ســالـن رو تــرک مـی کــنـیم
مـا تـوی زنــدگـیـمون هـم هـیـچ وقــت کــســانیکــه
زحــمـت هـای اصــلـی رو بــرای مــا میکشن نـمی بـیـنیم

ما فـــقـط کــســانـی رو دوســت داریـم بـبـینـیم کــه

بــرامـون نـقـش بــازی مـی کـنن