امروز چه خبره تو انجمن؟ همه درباره ی موجود فضایی و اجنه و روح حرف میزنن؟؟ چی شده ؟ قراره بیگانه ها حمله کنن؟؟ آدم فضایی دیده شده؟؟ چی شده ؟؟

رفع اسپم : به آدم فضایی اعتقاد ندارم ؛ شاید باکتری فضایی یا حتی جلبک فضایی باشه ولی آدم فضایی نه