باسلام
این تاپیک برای کسانی هستش که خیال میکنن واقعا پایه رو یاد نگرفتن..داشتم میگشتم دیدم نه...مطالب خوبی داره..حیفم اومد نذارم براتون...


از 24 تا درس تشکیل میشه این تاپیک...
با تشکر...
درس اول:
تعریف فاعل در انگلیسی یعنی کسی که می خواهد کاری را انجام دهد.

تعریف فعلیعنی عملی که انجام می شود.

تعریف صفتیعنی ویژگی که به چیزی نسبت داده می شود.

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره «صفت ملكي» مي باشد. «صفت ملكي» كلمه اي است كه قبل از اسم مي آيد و مالكيت را بيان مي كند

صفات ملکی

در ترجمه " کتاب ِ‌من " من اسمی است که در مورد کتاب توضیح می دهد . در واقع " من " صفت است که از آن به عنوان صفت ملکی یاد می کنیم . به عبارات زیر توجه کنید :

کتاب ِ‌ من کتاب ِ‌ ما
کتاب ِ‌ تو کتاب ِ‌ شما
کتاب ِ‌ او کتاب ِ‌ آنها


ترجمه این صفات ملکی به شرح زیر است :
My our
Your Your
Her / his / its their
مثال :
My book our book
Your book your book
نكته ها :

1 – هر صيغه صفت ملكي خودش را دارد. اين صفات براي صيغه هاي مختلف به شرح زير هستند:
صيغه هاي مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صيغه هاي جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)
اين صفات ملكي قبل از اسم مي آيند و مالكيت آن شيء را بر انسان بيان مي كنند. مانند:
My car اتومبيل من
Her watch ساعت او
Our teacher معلم ما
Their house خانه آنها


تعریف ضمایر فاعلی: ضمایر فاعلی به جای اسم می نشیند واز تکرار مکرر آن جلوگیری می کنند
1-ضمایر فاعلی : I ,you, he/she /it ,we ,you ,they


جمع مفرد
we I اول شخص
you you دوم شخص
they he, she, it سوم شخص
1- همه ضماير شخصي (فاعلي، مفعولي و...) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته مي‌شوند. (they هم مي‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)2- ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته مي‌شود، حتي اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

  • Am I right?


۲- فعل کمکی (to be(am, is ,are
در زبان انگلیسی فعل کمکی (to be(am, is ,are در زمان حال ساده (was, were ) در گذشته و(been) در اسم مفعول استفاده می شود اینها فعل های کمکی هستند وگاهی هم بعنوان فعل اصلی استفاده می شوند .
فرم مخفف(Contraction)
I am = I'mYou are = you'reHe is = he'sShe is = she'sIt is = it's We are = we're You are = you'reThey are = they're John is busy = john's busy
توضیح: فرم مخفف بیشتر در محاوره ونوشته های غیر رسمی استفاده می شود و فرم کامل در نوشته های رسمی

در زبان انگلیسی قبل از اسم آقایان از .Mrاستفاده می شود وبرای خانم ها یی که ازدواج نکرده انداز Miss وبرای خانم هایی که ازدواج کرده اند . Mrsاستفاده می شود
For exampleMr.HamidMiss LisaMrs.Morgan