از دو سه روز بعد کنکور شروع کردم اتاقمو رنگ بزنم.
والانم در استراحت بین کار دارم پیام میدم،
یه ماه بی خانمانی :_ )