" پروتئين سازي "- اگر گفته شود ارائه ي نظريه ي يك ژن-يك آنزيم توسط گرو انجام گرفت نادرست است چون گرو تنها اين نظريه را پي ريزي كرد و رسيدن به اين نظريه توسط بيدل و تيتوم صورت گرفت . ( فصل 1 پيش )

- محيط كشت حداقل شامل مخلوطي رقيق از مواد مورد نياز نوروسپورا مي باشد . ( فصل 1 پيش )

- نوروسپوراكراسا از دسته ي آسكوميست هاست و هاگ هاي جنسي خود را مستقيما از طريق ميتوز بوجود مي آورد ( تركيبي فصل 11 پيش )

- ارنيتين و سيترولين ، برخلاف آرژينين آمينو اسيد نيستند . پيش ماده ي آمينو اسيد مي باشند ( فصل 1 پيش ) ( آزمونهاي كانون 93 )

- اگر گفته شود تمام هاگ هاي جهش يافته با افزودن آرژينين رشد مي كنند نادرست است . چون تنهاي جهش يافته هايي با افزودن آرژينين رشد مي كنند كه در مسير سنتز آرژينين دچار مشكل شده باشند . ( آزمونهاي كانون 93 )

- پادتن ها نمونه اي از نقض كنندگان نظريه ي يك ژن – يك پروتئين مي باشند چون متشكل از چند رشته ي پلي پپتيدي هستند ( تركيبي فصل 2 دوم )

- در يك ژن با ساختار پرمانند ، قسمتي كه داراي زوائد ( مولكول حاصل رونويسي ) طولاني تري است ، به انتهاي ژن نزديكتر مي باشد .( فصل 1 پيش )

- نيرنبرگ شيره ي سيتوپلاسم را از سلول خارج كرد نه هسته .
( فصل 1 پيش ) ( آزمونهاي كانون 93 )

- اگر گفته شود هر نوكلئيك اسيد داراي پيوند هيدروژني ، DNA مي باشد ، نادرست است چون در tRNA نيز پيوند هيدروژني وجود دارد يا به عبارتي جمله ي زير نادرست است :
هيچ يك از RNA ها پيوند هيدروژني ندارند.
( تركيبي فصل 5 سوم )

- آمينواسيدها مي توانندتوسط بيش از يك نوع tRNA حمل شوند اما tRNA نمي تواند بيش از يك آمينواسيد به ريبوزوم حمل كند ( فصل 1 پيش )


- تمامي كدون ها به جايگاه P مي روند به جز كدون پايان.

- تمامي كدون ها به جايگاه A مي روند به جز كدون آغاز .

- تمامي رمزهاي آمينواسيدها به جايگاه P مي روند .

- تمامي رمزهاي آمينواسيدها به جايگاه A مي روند به جز رمز آغاز.

- تمامي tRNA ها وارد جايگاه P مي شوند در حاليكه tRNA آغاز به جايگاه A نمي رود .

- كدون پايان و عامل پايان ترجمه كه نوعي پروتئين است وارد جايگاه P نمي شوند.

- تمامي پيوندهاي هيدروژني طي فرآيند ترجمه درون جايگاه A تشكيل مي شوند به جز 7 پيوند .

- تمامي پيوندهاي هيدروژني طي فرآيند ترجمه در جايگاه P هيدروليز مي شوند .

- طي فرآيند ترجمه ايجاد پيوند پپتيدي در جايگاه Aانجام مي شود.

- اگر گفته شود طي فرآيند ترجمه تنها يك كدون براي متيونين وجود دارد نادرست است چون ممكن است در يك رشته ي پلي پپتيدي بيش از يك آمينواسيد متيونين وجود داشته باشد . ( فصل 1 پيش )

- كوتاه شدن RNA اوليه در سلولهاي يوكاريوتي تنها مختص mRNA نمي باشد . اغلب RNA هاي يوكاريوتي كوتاه ميشوند . (فصل 1 پيش )

- محل توليد RNA اوليه و نيز كوتاه شدن آن يكسان و درون هسته مي باشد ( فصل 1 پيش )

- اگر گفته شود در فرآيند كوتاه شدن اينترون حذف مي شود نادرست است . اينترون بخشي از DNA مي باشد و قابل حذف نيست ، آنچه كه حذف مي شود رونوشت اينترون است. ( فصل 1 پيش )

- دقت داشته باشيد اينترون از جنس دئوكسي ريبوز و رونوشت اينترون از جنس ريبوز است . ( فصل 1 پيش )

- به ازاي حذف هر رونوشت اينترون 2 پيوند فسفودي استر حذف و به ازاي اتصال 2 رونوشت اگزون به هم 1 پيوند فسفو دي استر تشكيل مي شود. ( فصل 1 پيش )

- به ازاي توليد يك رشته ي پلي پپتيدي :

تعداد حركات ريبوزوم برابر است با تعدادپيوندهاي پپتيدي برابر است با يكي كمتر از تعداد آمينواسيدها برابر است با دوتا كمتر از تعداد رمزها ( فصل 1 پيش )

- كراتين تنها يكي از پروتئين هاي موست و در سلولهاي خاصي بيان مي شود . كراتين يكي از پروتئين هاي ساختاري است . ( تركيبي فصل 1 دوم )

- ژن مربوط به كراتين در تمامي سلولهاي داراي DNA وجود دارد اما بيان شدن آن تنها در سلول هاي خاصي صورت مي گيرد .( فصل 1 پيش )

- عمل رونويسي هم براي اينترون و هم اگزون انجام مي شود اما تنها اگزون است كه رونوشت آن ترجمه مي شود. ( فصل 1 پيش )

- كدون هاي پايان هيچ tRNA براي جفت شدن ندارند پس تعداد رمزها 64 و تعداد tRNA ها 61 عدد مي باشد . ( فصل 1 پيش )منبع : کانون