تصویر محیط برنامه
0101010.jpg
در روز های آینده قابلیت نمایش مجموع مطالعه هفتگی و تعداد تست و درصد ازمونهای دوره

ای در منزل و تخمین رتبه هم به برنامه اضافه خواهد شد.......

دانـلــــود