آزمون بعدی پیشرفت می کنم اولین قدم برای شروع بررسی نتایج قبلی است،حتما آزمون 9 آبان خود را بررسی کنید و با توجه به نتیجه آن و نکات گفته شده در وبلاگ راجع به هدف گذاری برای آزمون بعدی خود هدف گذاری کنید.دومین قدم بررسی منابع آموزشی است سعی کنید با توجه به لیست کتاب هایی که در وبلاگ گذاشته شده است کتاب های خود را کامل کنید.سومین قدم افزایش ساعت مطالعه هفتگی است که در کنکوری ها حداقل ساعت مطالعه حدود 40 ساعت و دبیرستان 24 ساعت است.چهارمین قدم ریختن برنامه ای جامع برای دو هفته خود است یعنی بدانید که در چه روزی چه درس هایی را می خواهید بخوانید و چقدر بخوانید، برای چیدن دروس در دو هفته می توانید از روش برنامه ریزی گفته شده در وبلاگ استفاده کنید.پنجمین قدم شروع برنامه با انرژی و گذاشتن یک ناظر برای خود است.