سلام یکی از اقواممون میخواد تو تکمیل ظرفیت ارشد شرکت کنه
منم هرچی گشتم خبری تو اینترنت بیدا نکردم لاقعا برای سال قبل بود؟
کسی خبری داره؟
زمان ثبت نام کی هس؟ مرسی