اینو تو آرشیو سوالای قلم چی پیدا کردم

واسه اون دوستی که واسه حل تست تابع مرکب کمک میخاست: