آسان و سخت
به آسانی میشه در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد
ولی به سختی میشه در قلب او جایی پيدا کرد.


به راحتی میشه در مورد اشتباهات ديگران قضاوت کرد
ولی به سختی ميشه اشتباهات خود را پيدا کرد.


به راحتی ميشه بدون فکر کردن حرف زد
ولی به سختی ميشه زبان را کنترل کرد.


به راحتی ميشه کسی را که دوستش داريم از خود برنجانيم
ولی به سختی ميشه اين رنجش را جبران کنيم.


به راحتی ميشه کسی را بخشيد
ولی به سختی ميشه از کسی تقاضای بخشش کرد.


به راحتی ميشه قانون را تصويب کرد
ولی به سختی ميشه به آنها عمل کرد.


به راحتی ميشه به هدفها فکر کرد
ولی به سختی ميشه برای رسيدن به يك هدف جنگيد.


به راحتی ميشه هر روز از زندگی لذت برد
ولی به سختی ميشه به زندگی ارزش واقعی داد.


به راحتی ميشه به کسی قول داد
ولی به سختی ميشه به آن قول عمل کرد.


به راحتی ميشه دوست داشتن را بر زبان آورد
ولی به سختی ميشه آنرا نشان داد


به راحتی ميشه اشتباه کرد
ولی به سختی ميشه از آن اشتباه درس گرفت.


به راحتی ميشه گرفت
وی به سختی ميشه بخشش کرد.


به راحتی ميشه یک دوستی را با حرف حفظ کرد
ولی به سختی ميشه به آن معنا بخشيد.


به راحتي ميشه به همه چيز انتقاد كرد
ولي به سختي ميشه طرحي انتقاد ناپذير اجرا كرد


و در آخر:

به راحتی ميشه اين متن را خوند
ولی به سختی ميشه به آن عمل کرد