شايد کسي فکر نمي کرد دستگاهي ساخته شود که بتواند ذهن انسان را بخواند و درخواست هاي او را پيش بيني کند.اما به تازگي رباتي ساخته شده که تمام خواسته هاي کاربر را پيش بيني کرده و ذهن وي را مي خواند.


اين ربات جديد مي تواند حرکات انسان و حالت فيزيکي وي را مشاهده کرده و بهترين پاسخ را به درخواست هاي کاربر بدون اينکه وي صحبتي کند بدهد.اين ربات جديد داراي يک دوربين Microsoft Kinect 3D است که کليه حرکات را زير نظر مي گيرد.


يکي از کارهايي که اين ربات مي تواند انجام دهد هنگاميست که قصد قرار دادن ظرفي در يخچال را داريد و نمي توانيد در يخچال را باز کنيد،به محض برداشتن ظرف ربات به طور خودکار در يخچال را باز مي کند. اين ربات ۸۵ درصد کارها را در ثانيه اول، ۷۱ درصد را در سه ثانيه و ۵۷ در صد را ظرف ۱۰ ثانيه پيش بيني مي کند. منبع : باشگاه خبرنگاران