فرمان به ربات ها از طريق فکر، از حوزه داستان هاي تخيلي خارج شده است. گروهي از کارشناسان فرانسوي با همکاري مؤسسه اي در ژاپن که بر روي ربات پژوهش مي کند، مشغول به بار آوردن فناوري اي هستند که به فرد امکان مي دهد با فکرش ربات را از راه دور کنترل کند.
ابزاري و جود دارد که مرتبا تغييرات جريان خون برخاسته از فعاليت هاي مغز کسي را که بايد ربات را کنترل کند، اندازه مي گيرد. الگوريتمي که اين تيم پژوهشي نوشته است، مي تواند بر اساس اين اطلاعات و پس از چند بار تکرار و يادگيري، الگوي خاصي از جريان خون در مغز را به فرمان حرکت قسمت خاصي از بدن ربط دهد.
عبد الرحمان خضار، مدير اين پروژه تحقيقاتي مشترک مي گويد: «شما ربات را از راه دور وادار به انجام کار مي کنيد اما رابط بين شما و ربات بايد به اندازه ي تجسم دهنده ي حرکت هاي ربات باشد تا شما احساس کنيد ربات بخشي از بدن شماست. »
براي مثال، در يک آزمايش، با دوربيني که روي ربات سوار است مي توان بطري هايي را در اندازه هاي مختلف ديد که هر کدام با بسامد متفاوتي روشن و خاموش مي شود. بنا بر اين گزارش هنگامي که کاربر توجهش را روي شيء مشخصي متمرکز مي کند، حسگرها مي توانند فعاليت مغز را که به دليل فرکانس خاموش و روشن شدن بطري، شکل خاصي خواهد داشت تشخيص دهند. در نتيجه ربات دستش را دراز مي کند و بطري صحيح را برمي دارد.
براي حرکت کردن ربات روي صفحه نمايش پيکان هايي ظاهر مي شود که روشن و خاموش مي شوند و حسگر تشخيص مي دهند که کاربر توجهش را روي کدام پيکان متمرکز کرده است.
ديميان پتيت، دانشجوي دوره دکتري در اين مرکز مي گويد: «تنها نياز است که افکارتان را متمرکز کنيد و به چيزهاي زيادي فکر نکنيد و تنها توجهتان را بر کاري که مي خواهيد انجام دهيد، متمرکز کنيد يعني اين که مي خواهيد روبات را در جهت خاصي حرکت دهيد يا وادار کنيد شي ء خاصي را بردارد.»
هدف اين پژوهش هدف بلندپروازانه اي است. دانشمندان سعي مي کنند بين انسان و ربات وابستگيِ زيستيِ متقابل به وجود آورند.

منبع : يورونيوز