زبان :۵۰۴ کتاببرای گرامر کتاب عباس فرزام و احمد مدیری مناسب می باشد .
برای زبان تخصصی هم هر کتاب و مطلب مربوط به گیاهپزشکی می تواند مناسب باشد ولی کتاب و جزوات زیر هم میتوانند موثر باشند :
کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (جلد دوم : بیماری شناسی گیاهی) ، دکتر ایزد پناه ، بنی هاشمی ، ارشاد ، شریفی تهرانی
کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان گیاهپزشکی (محرابی،عبادی،طالبی)
Glossary کتاب Plant pathology, اگریوس
سه صفحه اول هر فصل اگریوس
جزوه لغات بیماریشناسی جمع آوری شده از کنکورهای قبلی
گیاهشناسی :کتاب سیستماتیک گیاهی – دکتر صداقت حور ، انتشارات دیباگران {این کتاب طبق جزوه سیستماتیک گیاهی تهران( دکتر وزوایی) استجزوه آناتومی گیاهی (تهران – ابوریحان )-دکتر حریریجزوه فیزیولوژی گیاهی شیراز – دکتر معینیجزوه گیاهشناسی ۱{جزوه کلاسی دانشگاه خودتان کفایت میکندکتاب گیاهشناسی پایه(دو جلدی)- دکتر احمد قهرمان – انتشارات دانشگاه تهرانجزوه گیاه۱ تهران-دکتر وزواییقارچ شناسی:جزوه قارچ شناسی ارومیه –دکتر قوستاجزوه قارچ شناسی ارومیه –دکتر قوستاکتاب اصول قارچ شناسی الکسو پولوس (ترجمه دکتر صارمی ، پیغامی ، پژوهنده ), انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدجزوه قارچ شناسی اصفهان .جزوه قارچ شناسی اهوازکتاب قارچ شناسی تکمیلی-دکتر پیغامیکتاب قارچ شناسی مقدماتی(مخصوص دوره های کارشناسی)-دکتر اشکانبیماری شناسی مقدماتی:جزوه بیماری مقدماتی شیراز – دکتر تقوی
جزوه بیماری مقدماتی تهران – دکتر زاد
کتاب سه جلدی بیماریهای گیاهی- اگریوس
بیماریهای زراعی:
جزوه بیماریهای زراعی شیراز – دکتر بنی هاشمی و دکتر بهجت نیا
جزوه بیماریهای زراعی شیراز – دکتر بنی هاشمی و دکتر ایزد پناه
بیماریهای درختان میوه:جزوه بیماریهای درختان میوه شیراز – دکتر بنی هاشمی و دکتر افشاریفر
جزوه بیماریهای درختان میوه شیراز(قسمت بیماریهای ویروسی)-دکتر ایزدپناه
جزوه بیماریهای درختان میوه تهران – دکتر زاد
جزوه بیماریهای درختان میوه اهواز
بیماریهای فیزیولوژیک:جزوه بیماریهای فیزیولوژیک شیراز – دکتر بنی هاشمیبیماریهای صیفی ، سبزی ، جالیزی:جزوه شیراز – دکتر افشاریفر
جزوه تهران – دکتر اخوت
جزوه تبریز
کتاب بیماری صیفی و جالیز- دکتر اعتباریان
ویروس- پروکاریوت:جزوه ویروس- پروکاریوت شیراز – دکتر تقوی و دکتر بهجت نیا
جزوه ویروس- پروکاریوت ساری – دکتر رحیمیان
نماتد شناسی:جزوه نماتد شناسی شیراز – دکتر کارگر
جزوه نماتد شناسی دانشگاه آزاد شیراز – دکتر صاحبانی
جزوه نماتد شناسی تبریز- دکتر نیکنام.
سم شناسی:جزوه سم شناسی اصفهان- دکتر شریف نبی
جزوه سم شناسی تبریز
کتاب اصول سم شناسی کشاورزی- دکتر رخشانی و عبدالحسنی
جزوه سم شناسی تهران
اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی:کتاب اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی – دکتر آهون منش – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه اصول مبارزه تهران – دکتر شریفی تهرانی
جزوه اصول مبارزه اهواز