منابع ارشد حشره شناسی 93
منابع آزمون ارشد حشره شناسی کشاورزی جدید
جزوات کارشناسی ارشد 93
جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد حشره شناسی
فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد 93
آیا میخواهید به طور تضمینی ۱۰۰٪ در آزمون ارشد موفق شوید؟
هر ماه جزوات جدید به لیست اضافه میشود و بعلت وجود رشته های بسیار لیست سریع بروز نمیشود، برای اطمینان و دریافت لیست جدید با شماره های قید شده میتوانید تماس بگیرید.
محتویات بسته آموزشی جزوات کارشناسی ارشد حشره شناسی
۱- سری اول جزوات دستنویس و تایپی کارشناسی ارشد حشره شناسی:

حشره شناسی ضریب ۳:
۱- جزوه حشره شناسی عمومی دکتر علی نقی میر مویدی دانشگاه رازی کرمانشاه ۲۴۸صفحه (کد۱۲۴/۱ح)
۲- جزوه حشره شناسی ۱۶۲ صفحه (کد۸۱/۲ح)
۳- جزوه حشره شناسی آفات نباتی دکتر علی نقی میر مویدی دانشگاه رازی کرمانشاه ۳۰صفحه (کد۱۵/۳ح)
۴- جزوه حشره شناسی و دفع آفات نباتی دکتر مهدی مدرس اول دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۵ صفحه (کد۷۲/۴ح)
۵- جزوه حشره شناسی و دفع آفات نباتی قسمت اول آفات محصولات زراعی دانشگاه کرمانشاه ۵۰ صفحه (کد ۲۵/۵ح)
۶- جزوه حشره شناسی و دفع آفات نباتی قسمت دوم آفات مهم درختان میوه دکترعلی نقی میرمویدی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه ۳۰صفحه (کد ۱۵/۶ح)
۷- جزوه حشره شناسی و دفع آفات عمومی قسمت دوم معرفی راسته های حشرات و بعضی آفات مهم دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۲ صفحه (کد ۷۱/۷ح)
۸- جزوه حشره شناسی عمومی خلاصه مطالب + تست ۲۰صفحه (کد۱۰/۸ح پ)
** کتاب حشره شناسی باقری زنوزی (تهیه از کتابفروشیها)
جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای) جزواتی که ستاره دار هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.
جزوات با رنگ آبی جزواتی که شماره گذاری شده هستند. همگی قابل گلچین کردن میباشند (میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید)جانور شناسی ضریب ۲:۸- جزوه جانور شناسی عمومی دکتر محمد حسن صفرعلیزاده دانشگاه تهران ۲۶۲ صفحه تایپ (کد۱۳۱/۸ح)
۹- جزوه جانور شناسی دکتررضافرشباف دانشگاه تبریز ۱۶۰ صفحه دستنویس (کد۸۰/۹ح)
۱۰- جزوه جانور شناسی ۸۶ صفحه تایپ (کد۴۳/۱۰ح)
**راهنمای آزمایشگاه جانور شناسی برای گروه های گیاهپزشکی و علوم دامی مهندس مهیار رفعتی فرد و دکتر جلال جلالی سندی دانشگاه گیلان ۳۱صفحه (کد۰۰۱۷/ح)
** جزوه آز جانور شناسی ۲و۱ مهندس رفعتی دانشگاه گیلان ۲۲صفحه (کد۰۰۱۲/ح)
آفات گیاهی ضریب۴:
۱۱- جزوه آفت شناسی گیاهی دکتر مهدی مدرس اول دانشگاه فردوسی مشهد ۱۷۰صفحه (کد۸۵/۱۱ح)
۱۲- جزوه آفات مهم گیاهان زراعی دانشگاه تبریز دکتر حداد ایرانی نژاد ۸۲ صفحه دستنویس(کد ۴۱/۱۲ح)
۱۳- جزوه آفات مهم گیاهان زراعی دکتر علی اصغر سراج ۵۶ صفحه (کد۲۸/۱۳ح)
۱۴- جزوه آفات مهم گیاهان زراعی دکتر علی اصغر سراج دانشگاه شهید چمران اهواز ۴۸ صفحه تایپ(کد۲۴/۱۴ح)
۱۵- جزوه آفات مهم درختان میوه دکتر علی اصغر سراج ۱۶۰صفحه (کد۸۰/۱۵ح)
۱۶- جزوه آفات مهم درختان میوه دکتر علی اصغر سراج ۱۱۴ صفحه تایپ(کد۵۷/۱۶ح)
۱۷- جزوه آفات مهم درختان میوه دکتر مهدی مدرس اول دانشگاه مشهد ۲۲۶ صفحه (کد۱۱۳/۱۷ح)
۱۸- جزوه آزمایشگاه حشره شناسی با معرفی اندامهای حشرات ۳۰ صفحه (کد۱۵/۱۸ح)
** جزوه آفات گیاهی خلاصه مطالب+تست ۲۲ صفحه (کد۰۰۲/ح پ)
** جزوه آفات درختان میوه دکتر صحراگرد دانشگاه گیلان ۳۰صفحه (کد۰۰۱۶/ح)
** کتاب دکتر اسماعیلی آفات درختان میوه (تهیه از کتابفروشیها)
** کتاب دکتر بهداد و کتاب دکتر رجبی (تهیه از کتابفروشیها)
** کتاب آفات زراعی خانجانی (تهیه از کتابفروشیها)

** کتاب آفات میوه اسماعیلی تهران (تهیه از کتابفروشیها)
** كتاب آفات درختان میوه دكتر اسماعیلی
** كتاب آفات سبزی و صیفی دكتر خانجانی

اصول مبارزه و سم شناسی در آفات گیاهی ضریب ۳:
۱۹- کتاب اصول کنترل آفات دکتر علی اصغر سراج ۵۶۶صفحه (کد۲۸۳/۱۹ح)
۲۰- جزوه اصول مبارزه با آفات ۱۵۶صفحه (کد۷۸/۲۰ح)
۲۱- جزوه مبارزه با آفات ۱۶۶ صفحه تایپ (کد۸۳/۲۱ح)
۲۲- جزوه اصول مبارزه با آفات و بیماری ها دکتر سراج و دکتر فرخی نژاد ۱۵۴ صفحه (کد۷۷/۲۲ح)
۲۳- جزوه اصول مبارزه با آفات و بیماری ها دانشگاه تهران ۸۶ صفحه (کد۴۳/۲۳ح)
** جزوه اصول کنترل آفات ۷۰ صفحه (انتخابی)(کد۰۰۳۵/ح)
سم شناسی در آفات گیاهی:
۲۴- جزوه سم شناسی دکتر حجازی آفت کش-قارچ کش دانشگاه تبریز ۵۴ صفحه (کد۲۷/۲۴ح)
۲۵- جزوه سم شناسی آفت کش دانشگاه اهواز ۲۰۴صفحه (کد۱۰۲/۲۵ح)
۲۶- جزوه سم شناسی خلیل طالبی حشره کش-کنه کش ۱۰۶ صفحه (کد۵۳/۲۶ح)
۲۷- جزوه سم شناسی بهرام شریف نبی دانشگاه اصفهان ۱۱۴ صفحه (کد ۵۷/۲۷ح)
** جزوه چکیده اصول سم شناسی کشاورزی جزوه سم شناسی دانشگاه زابل احسان رخشانی +کتاب سم شناسی دکتر طالبی (دارای کلیات،حشره کش،آفت کش،حشره کش معدنی،ترکیبات،ترکیبات حشره کش) ۱۶۰صفحه (کد۰۰۸۰/ح)
** جزوه سم شناسی و اصول مبارزه با آفات ۲۴صفحه تست (کد۰۰۱۲/ح پ)
** جزوه شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی تست سال ۱۳۸۷ ۸صفحه (کد۰۰۴/ح)
** جزوه سم شناسی دکتر سعید عباسی دانشگاه رازی قارچ کشها و کنترل شیمیایی بیماریهای گیاهی ۹۰ صحفه (کد۰۰۴۵/ح)
** جزوه سم شناسی قارچ کش ۷۴صفحه (انتخابی) (کد۰۰۳۷/ح)
** جزوه سم شناسی دکتر محمد قدمیاری گروه گیاهپزشکی دانشگاه گیلان ۹۰صفحه تایپ (کد۰۰۴۵/ح)
** كتاب دكتر رخشانی (تهیه از کتابفروشیها)
** کتاب طالبی تهران (تهیه از کتابفروشیها)
** کتاب دکتر طالبی تهران (تهیه از کتابفروشیها)
۲۸- جزوه کنه شناسی تکمیلی Complementary Acarology علیرضا صبوری دانشگاه تهران سال ۱۳۷۷ تجدید نظر ۱۳۸۴ ۲۶۶ صفحه تایپ (کد۱۳۳/۲۸ح)
۲۹- کنه شناسی علیرضا صبوری دانشگاه تهران ۸۸صفحه (کد۴۴/۲۹ح)
زبان عمومی و زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۲:
۳۰- جزوه زبان تخصصی تست دیباگران ۲۰ صفحه (کد۱۰/۳۰ح)
۳۱- جزوه انگلیسی حشره شناسی ۵۲صفحه (کد ۲۶/۳۱ح)
** جزوه واژه نامه فارسی به انگلیسی اصول کنترل آفات ۴۸ صفحه (کد۰۰۲۴/ح)
** جزوه زبان عمومی پردازش (انتخابی) (کد۰۰۱۰۴/ح)
** کتاب گرامر عباس فرزام و احمد مدیری .....(تهیه از کتابفروشیها)
نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی:
۳۲- سئوالات آزمون ارشد حشره شناسی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ ۱۱۰ صفحه(کد۵۲/۳۲ح)
۳۳ - تست کنکوری سال ۱۳۹۰(آزمون ورودی کارشناسی ارشد حشره شناسی سال ۱۳۹۰) ۱۴صفحه
۳۴- مجموعه سوالات ارشد حشره شناسی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ ۱۵۶ صفحه(کد۷۸/۳۳ح)
** کتاب شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی پژوهش ۱۸۸صفحه (کد۰۰۹۴/ح پ)
****خرید منابع ارشد حشره شناسی, خرید بسته آموزشی آزمون ارشد حشره شناسی کشاورزی
****۲- سری دوم سنجش تکمیلی کارشناسی ارشد حشره شناسی:
جزوات كارشناسي ارشد سنجش تکمیلی حشره شناسی کشاورزی
منابع ارشد سنجش تکمیلی حشره شناسی
بخش اول سنجش تکمیلی کارشناسی ارشد حشره شناسی
شامل:
*********جلداول ******* بخش اول
۱- زبان تخصصی ۴۸ صفحه کد۰۰۲۴ح
۲- جانور شناسی ۹۶ صفحه ازصفحه ۴۱ تا ۱۴۰ کد۰۰۴۸ح
۳- حشره شناسی ۱۵۴ صفحه از صفحه ۱۴۲ تا ۲۹۶ کد ۰۰۷۷ح
۴- آفات گیاهی ۱۰۸صفحه ۲۹۷ تا ۴۰۴ کد۰۰۵۴ح
۵- سم شناسی ۷۸ صفحه از صفحه ۴۰۵ تا ۴۸۲ کد ۰۰۳۹ح
*********جلددوم ******* بخش دوم
۱- زبان تخصصی ۶۴ صفحه ازصفحه ۱ تا ۱۶۴ کد۰۰۳۲ح
۲- جانور شناسی ۱۳۵صفحه ازصفحه ۶۵ تا ۱۹۴ کد۰۰۶۵ ح
۳- حشره شناسی ۱۵۶صفحه ازصفحه ۱۹۶ تا ۳۵۱ کد۰۰۷۸ح
۴- آفات گیاهی ؟ صفحه
****خرید کل جزوات سنجش تکمیلی کارشناسی ارشد حشره شناسی
جزوه سم شناسی دکتر غلامحسین مروج-دانشگاه مشهد هر ۳ تایپی میباشند:
جزوه سم شناسی جلد اول (اصول کلی سم شناسی)
جزوه سم شناسی جلد دوم (کنه کش ها-قارچ کش ها-باکتری کش ها-نماتدکش ها)
جزوه سم شناسی جلد سوم (آفات کش های طبیعی ومعدنی-حشره کش ها-جونده کش ها)
****خرید ۳ جلد جزوات سم شناسی رشته حشره شناسی
جزوات دیگر و درسی دانشگاهی حشره شناسی:
- کتاب فرهنگ نامهای حشرات و آفات کشاورزی شاد مهری ( کد۰۰۷۲ ح)
- جزوه اصول مبارزه با آفات منیعی سازمان پارکها و فضای سبز تهران ۲۸ صفحه تایپ (کد۰۰۱۴/ح)
- جزوه آزمایشگاه آفات انباری مهندس رفعتی دانشگاه گیلان ۴۷صفحه (کد ۰۰۲۴/ح)
بزرگترین مرکز فروش مجموعه سوالات کنکور ،کتب، تست و جزوات کاردانی -کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری - دکترا تخصصی (.Ph.D) - فنی و حرفه ای -کاردانش - تافل دکتری با جواب و ترجمه

1az4.com / 1az4.com بزرگترین سایت و مرکز فروش جزوات و منابع ارشد و دکتریبا آرزوی موفقیت شما در همه آزمونها
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع
مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی www.1az4.com

برترین و معتبرترین منابع آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد و سراسری
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ - ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ مدیران فروش
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (تماس تلفنی ارائه کدخرید الزامی می باشد)
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰ پیامک نمائید.
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها PhdAzmoon[at]gmail.com
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون ( کتاب، جزوه، سوال ،بسته ) store.phdazmoon[at]gmail.com
ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ :نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد باغبانی -دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید- [آخر پیامک seniorresources.blogfa قید شود]
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا: ۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری کارشناسی ارشد 93 :نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶صاحب حساب: Mohammad Arvin

نام بانک: بانک سامان
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶شماره حساب بانکی ایران (شبا):IR90 0560 9201 0240 1043 5130 01
صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشدشما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.

برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

منابع ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی کشاورزی برترین منابع ارشد کشاورزی - منابع ارشد حشره شناسی کشاورزی دانشگاه ازاد و دانشگاه سراسریفروش جزوات کارشناسی ارشد حشره شناسی(جزوات تایپی و دست نویس) 1391، منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی بسته آموزشی آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسیجزوات آموزشي حشره شناسي،ارشد حشره شناسي،دكتري حشراه شناسي جزوات و منابع از دانشگاه هاي معتبر كشور جمع آوري شده استجزوات حشره شناسی،فروش جزوات ارشد حشره شناسی، سوالات تست ارشد و دکتری
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد این رشته موجود میباشد و میتوانید خرید نمایید.
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری :

شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه تهران، دانشگاههای دولتی تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته + برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده + مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه سراسری با جواب کلیدی)

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی :
شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات تهران، دانشگاههای آزاد تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته + برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده + مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد | با جواب تشریحی|بدون جواب| با جواب کلیدی)

خبر ویژه: قرار گرفتن جزوات جدید بر روی سایت
جزوات جدیدی به این مجموعه اضافه شده است و به علت وجود رشته های متعدد در حال حاضر قادر به درج اسامی جزوات جدید بر روی سایت منابع ارشد نیستیم، برای اطلاع از این جزوات جدید تماس بگیرید.
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات ارشد دکتری پی اچ دی آزمون

لیست جزوات و منابع ارشد کشاورزی بروز شده و آپدیت را همیشه در وبلاگwww.SeniorResources.Blogfa.com و سایت منابع ارشد www.1AZ4.com مشاهده نمایید.

برچسب‌ها: منابع ارشد حشره شناسی 93, جزوات ارشد حشره شناسی, منابع کنکور ارشد حشره شناسی,جزوه ارشد حشره شناسی کشاورزی, AgriculturalEntomology