ترسیم جدول:
88529565115829714100.png


97374686097313140965.png این گزینه برای ترسیم جدول میباشد.
بعد از کلیک کردن برروی این گزینه پنجره ای باز میشود که میتوانید تنظیمات جدولی که قصد ترسیم آن را دارید اجرا کنید.


98757117127331789793.png
در بخش Rows میتوانید تعداد ردیف (سطر) که قصد دارید برای جدول خود ترسیم کنید را تعیین نمایید
در بخش Columns میتوانید تعداد ستون هایی که قصد دارید برای آن جدول ترسیم کنید را تعیین نمایید
در بخش Width میتوانید عرض ستون ها را مشخص کنید (به صورت پیش فرض 500px ساخته میشود)
در بخش Table Style میتوانید نوع نمایش جدول خود را تنظیم کنید:در حالت No Borders جدول شما با کادر های نامرئی نمایش داده میشود
در حالتOuter Border فقط محیط اطراف جدول شما با خطوط نقره ای مشخص شده و سایر بخش های جدول به صورت نامرئی نمایش داده میشود
در حالت Full Grid تمام سطرها و ستون ها با خطوط نقره ای به نمایش داده میشود.
در بخش Alignment میتوانید حالت های قرار گیری تکس های درون جدول را به صورت راست چین، چپ چین و وسط چین تعیین کنید:57725433926600943080.pngدر حالت Left نوشته ها به صورت چپ چین به نمایش در می آید
در حالت Center نوشته ها به صورت وسط چین به نمایش در می آید
در حالت Right نوشته ها به صورت راست چین به نمایش در می آید
در انتها با کلیک برروی گزینه Ok جدولی که مدنظر داشته اید برایتان ترسیم میشود.
94120293958756282446.png این گزینه برای تغییر حالت جدول ترسیم شده میباشد، برای استفاده از آن باید برروی جدول مورد نظر کلیک کرده تا انتخاب شود و سپس برروی گزینه کلیک کنید.
76141928157937457698.png حذف جدول ترسیم شده، با انتخاب جدول مورد نظر و کلیک برروی این گزینه جدول شما به طور کلی حذف خواهد.
32545188444775676783.png اضافه کردن یک سطر به جدول ترسیم شده (اضافه کردن سطر از بالا)
در این حالت با انتخاب یک سطر میتوانید به بالای آن سطر، یک سطر جدید اضافه کنید


68775449079138847391.png


29266374076841318153.png اضافه کردن یک سطر به جدول ترسیم شده (اضافه کردن سطر از پایین)
در این حالت با انتخاب یک سطر میتوانید به پایین آن سطر، یک سطر جدید اضافه کنید
54685960955496636035.png


57688625087753184833.png حذف کردن یک سطر از جدول
برروی یک سطر موجود در جدول خود کلیک کنید و سپس با استفاده از این کلید میتوانید سطر مورد نظر را حذف نمایید
32367898815948652881.png اضافه کردن یک ستون به جدول ترسیم شده (اضافه کردن ستون از سمت راست)
در این حالت با انتخاب یک ستون میتوانید به سمت راست آن یک ستون جدید اضافه کنید


80753721878183665378.png


96302031095272961850.png اضافه کردن یک ستون به جدول ترسیم شده (اضافه کردن ستون از سمت چپ)
در این حالت با انتخاب یک ستون میتوانید به سمت چپ آن یک ستون جدید اضافه کنید


30033486387553851908.png


06108041889920721990.png حذف کردن یک ستون از جدول
برروی یک ستون موجود در جدول خود کلیک کنید و سپس با استفاده از این کلید میتوانید ستون مورد نظر را حذف نمایید.