در حین مطالعه سعی می*كنم تا آنجا كه امكان داشته باشد و وقت اجازه دهد نكته*برداری و خلاصه*نویسی را انجام دهم ( به طور اخص از درس تاریخ ادبیات (Abjadian & Norton ) و شب قبل از آزمون آنها را مطالعه می*كنم به*طور معمول این خلاصه*ها شامل نام آثار برجسته نویسنده ویا ویژگی خاص آن اثر می*باشد.نوشتن و مطالعه این یادداشت*ها حاصلی جز این درصد اختصاصی كسب شده نداشت!!! آیا شما یادداشت*برداری و نكته*برداری در حین مطالعه را انجام می*دادید؟ از چه دروسی؟ چگونه و چه مواردی در خلاصه*ها وارد می*كردید؟با توجه به اینكه در دروسی مثل تاریخ ادبیات و آرایه*ها كه بیشتر سوالات از این دروس هستند نكته*برداری بسیار مهم است باید این روش به شكل* هایلایت كردن در خود متن (نت*برداری در كاغذی جداگانه) و حاشیه*نویسی در متن حتماً اجرا می*شود یكسری از مطالب هستند كه از اهمیت زیادی برخوردارند ولی این موضوع نباید توجه را از نكات فرعی منحرف كند چرا كه تجربه نشان داده در آزمون ارشد ادبیات نكات فرعی و ریز هم مورد سوال قرار میگیرند بهترین مورد استفاده از نكات هایلایت شده قبل از آزمون*ها است كه در طی این روند نكات اصلی در ذهن تداعی می*شود ولی در مابقی زمان مطالعه باید همه نكات مورد مطالعه قرار می*گیرد و فقط به نت*ها بسنده نشود این موضوع خصوصاً در دور اول مطالعه بسیار حائز اهمیت است در دورهای بعدی البته می*توان نت*ها را بیشتر مورد توجه قرار داد.