دعا دیگه کارساز نیست

و با توجه به تموم ابعاد اتفاقات و حوادث در حال وقوع کشور

دعا یک خرافات برای راحت طلبی ذهن انسانه

دعای که بوی التماس و خواهش بده هیچ وقت مستجاب نمیشه

دعا نکنید

تشکر کنید از خداوند بابت نداشته و داشته هاتون

دعا بوی عجز و ناتوانی و کمبود عزت نفس رو فریاد میزنه!

مقابل خدا یا هر معبودی که میپرسید باید با عزت نفس و محکم باشید

و ازش بخواید همراهتون باشه نه دستتونو بگیره ببره اونور مسیر هیچ وقت این اتفاق نمیفته پس پشتکار چی میشه؟!

باید یه تکون به نشیمن گاه بدی که خدا همراهت بیاد !

مثل این میمونه وسط یک بزرگراه گیر افتادی که پل عابری نیست

ناامید شدی و دعا میکنی خدایا کمکم کن

ولی نشستی رو زمین تا خدا بیاد دستتو بگیره

بیخیال بابا

این چه خرافاتیه

بلند شو

دو طرف رو ببین با فاصله و سرعت ماشین ها خودتو به سکو برسون !

بشینی نه سرعت ماشین ها کم میشه نه کسی قراره بیاد کمکت !

یادت بمونه فقط خودت رو داری هیچکسی بیمه بودن باهات تا آخرعمر نیست

فقط خودت...

دست بردار از دعا

دست بردار ...