مقاومت مصالح: مقاومت مصالح شهریار کشاورز حداد، مقاومت مصالح بیر و جانسون، مقاومت مصالح عادلی، مقاومت مصالح پوپوف.
تحلیل سازه: تحلیل سازه*ها شاپور طاحونی- تحلیل سازه*ها مجید بدیعی- تحلیل سازه*ها حجت*الله عادلی. تحلیل سازه، مجید فتح*آبادی. تحلیل سازه دکتر کاوه.
مکانیک خاک: جلد ۱ کامبیز بهنیا- اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد ۱ شاپور طاحونی- مکانیک خاک علی فاخر.
مکانیک سیالات: مکانیک سیالات شیمز- مکانیک سیالات استریتر- مکانیک سیالات سری شوم.
ریاضیات: مجموعه گزینه*های چهار جوابی طبقه*بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد جلد ۱ و ۲ و ۳ (دکتر نیکوکار).
ریاضیات عمومی: توماس- آپوستل- لیتهلد.
معادلات دیفرانسیل: بویس- خلیل پاریاب- دکتر نیکوکار. سیمونز
توضیح: در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی از دروس تخصصی آزمون به عمل نمی*آید.
فولاد: طراحی سازه*های فولادی (ایرانی یا طاحونی)- طراحی ساختمان**های فلزی ترجمة کامبیز شایان.
بتن: طراحی ساختمان*های بتن آرمه شاپور طاحونی- اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد ۲ شاپور طاحونی- پی سازی علی فاخر
هیدرولیک: ۱- هیدرولیک کانال*های باز (ابریشمی) ۲- Open Channel Hydraulic (V.T. CHOW) 3- Open Channel Flow (Henderson)
هیدرولوژی: ۱- اصول هیدرولوژی کاربردی (امین علیزاده) ۲- هیدرولوژی مهندسی (سیمافر)
آب و فاضلاب: فاضلاب شهری جلد اول (جمع*آوری فاضلاب) محمدتقی منزوی
طرح هندسی راه: راه*سازی (دکتر بهبهانی) طرح هندسی راه (گرشاسب نریمانی) اشتو (AASHTO) راه*سازی (سعید منجم)
روسازی: روسازی راه (دکتر امیرمحمد طباطبایی) MS2
حمل و نقل – ترابری: مهدسی ترافیک (دکتر بهبهانی)
- The practice of Transportation Engineering
- Urban Transportation Planning
- Computational Procedure for Analysis