ریاضی مشترک:
* حساب دیفرانسیل و انتگرال- توماس، جورج برینتون- مهدی بهزاد و سیامک کاظمی و علی کاظمی
فیزیک مشترک:
* فیزیک (جلد ۴)- هالیدی،*دیوید- نعمت الله گلستانیان- مرکز نشر دانشگاهی
ریاضی و فیزیک تخصصی:
* فیزیک (جلد ۴)- هالیدی،*دیوید- نعمت الله گلستانیان- مرکز نشر دانشگاهی
* مبانی نظریه الکترومغناطیس- ریتس و میلفورد- جلال صمیمی- مرکز نشر دانشگاهی
* مبانی فیزیک نوین- وایدنر، ریچارد و سلز، رابرت- علی اکبر بابایی و مهدی صفا- مرکز نشر دانشگاهی
* نور شناخت- هشت، یوجین- پروین بیات مختاری، حبیب مجیدی ذوالبنین- مرکز نشر دانشگاهی
* حساب دیفرانسیل و انتگرال- توماس، جورج برینتون- مهدی بهزاد، سیامک کاظمی و علی کاظمی- مرکز نشر دانشگاهی
زمین*شناسی:
* مبانی زمین*شناسی- لوتگنس، فردریک- رسول اخروی- سازمان پژوهش و برنامه*ریزی آموزشی، دفتر انتشارات کمک آموزشی، انتشارات مدرسه
ترمودینامیک:
* حرارت و ترمودینامیک- زیمانسکی، مارک والدو- حسین توتونچی- مرکز نشر دانشگاهی