سلام برای فیلم های زیست کدوما رو انتخاب کنم؟؟فیلم های زییت الا کدوماش خوبن؟؟رحیمی کامل نیس...ولی همونارودانلود کنم خوبن؟؟برای بقیش چی؟؟فیزیک طلوعی چطوره؟؟
برای بقیه ی درسا هم بگید