سلام
من ديروز نتونستم كنكور شركت كنم با ايتكه خيلي هم خونده بودم ولي مثل اينكه سخت بوده درسته؟