رشته های مربوط به شیمی تو دانشگاه چیه که به شه از طریق ریاضی فیزیک رفت؟؟