خواستم بدونم برا درس دینی و فیزیک پایه و پیش نقره ای گاج چطوره?همین طور به نظرتون برا هندسه تحلیلی و گسسته چه کتابایی خوبه