ببخشید یه سوال دیگه داشتم .
وقتی گوگرد با اکسیژن واکنش میده مگه اکسید گوگرد به دست نمیاد ؟
(نافلز + اکسیژن >>> اکسید نافلز ) . خب اکسید گوگرد که میشه so . پس چرا آقاجانی میگه so2 ?
(بار اکسید میاد زیر گوگرد بار گوگرد هم میره زیر اکسیژن . بعد ساده میشه )