به نام خدا.
من درس گسسنه رو گذاشتم واسه شهریور .یعنی شهریور فارغ تحصیل میشم...دی ماه ترمیم هست که من شرکت کنم؟اگه هست از کتابای چه سالی امتحانه؟