ادبیات و دینی ک فیلم نیاز ندارن
یه لقمه ای،نشر الگویی چیزی بگیرید از رو همون کار کنید