برای کارشناسی ارشد مکانیک خودرو چه کتابی رو برای دروس زیر معرفی مکنید ؟؟؟ ( نمایشگاه کتاب )


1- طراحی اجزاء
2- دینامیک
3- سیلات
4- دینامیک ماشین
5- کنترل
6- ارتعاشات
7- ریاضی مهندسی