امروز کلیات تصویب شد ..یکشنبه جزییات ..قرار یه بند اضافه بشه برای تاثیر مثبت ..باید تلاش کنیم