سلام به همگی، بنظرتون کتاب های آشتی تخته سیاه خوبن؟ با توجه به مولف کتاب ها مثل فرهاديان زیست، سادات ریاضی.
راستی بانک تست جامع ریاضی تخته سیاه کسی استفاده کرده؟ فقط استه؟ پاسخ تشریحیش چطوره؟