اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت‌نام آزمون ورودي دوره‌هاي كارداني نظام جديد (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) در سال 1392

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبتنام و شركت در آزمون ورودي دورههاي كارداني نظام جديد (دانشگاه فني و حرفهاي و مؤسسات غيرانتفاعي) سال1392ميرساند، نظر به اينكه برخي از داوطلبان در تاريخ مقرر ثبتنام (19/2/92 لغايت 26/2/92) براي ثبتنام در آزمون مذكور اقدام ننمودهاند، لذا ترتيبي اتخاذ گرديده كه مهلت ثبت نام تا روز يكشنبه 29/2/92 تمديد گردد. لذا داوطلبان ميتوانند تا روز يكشنبه 29/2/92 به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني (www.sanjesh.org) مراجعه و بر اساس دستورالعملهاي مربوط و مطالعه دفترچه راهنما نسبت به تكميل تقاضانامه الكترونيكي ثبتنام آزمون مذكور اقدام نمايند. ضمناً با توجه به اعلام ظرفيت جديد از سوي برخي موسسات آموزش عالي، اطلاعيه مربوط به اين كد رشته محل ها ازساعت 16:00 روز شنبه مورخ 28/2/92 در پايگاه اينترنتي سازمان قابل مشاهده ميباشد. آن دسته از داوطلباني كه اقدام به انتخاب رشته ننمودهاند، به اين موضوع توجه نموده و داوطلباني كه اقدام به انتخاب رشته نمودهاند، ميتوانند درصورت تمايل به انتخاب كدرشتههاي جديد تا روز دوشنبه مورخ30/2/92 با مراجعه به قسمت ويرايش نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايند.روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور