یکم زیادی فشرده است!
به خودت فشار نیار. اهسته و پیوسته برو جلو.
منم یه بار جوگیر شدم یه هفته خرخونی کردم دو هفته بعدیش بریدم !