دانش آموزان عزيز در زير نظرات محمد استاد محمدي نفر اول کشور و ونداد داوود نيا رتبه 4 کشور در کنکور رياضي 91 درباره نحوه مطالعه دروس خود مي خوانيد

محمد استاد محمدي :رتبه 1 کشور
ادبيات : روش ابتدايي من براي ادبيات اين بود که هر دو هفته اي که آزمون داشتيم اگر براي مثال 2 فصل از ادبيات در آزمون بود من اين دو فصل را در يک روز مطالعه مي کردم ولي بعدا دروس ادبيات را در چند روز تقسيم کردم و هر روز مثلا 1 درس را مي خواندم . با اين روش فرايند فراموشي من کند تر مي شد و راحت تر مي توانستم در آزمون به سوالات ادبيات پاسخ دهم – اين درس را در ابتدا به صورت درس به درس مي خواندم و راندمان خوبي نداشتم اما تغيير روش دادم و درس را به صورت مبحثي خواندم که بسيار مفيد تر بود( آرايه ، تاريخ ادبيات ..)
شيمي: من در درس شيمي روش بسيار خوبي براي مطالعه داشتم . روش من اين بود که تک تک نکات کتاب را ريز به ريز از متن خارج مي کردم و آن را در برگه ي يادداشت مي کردم . تا زماني که کتاب درسي را تمام نمي کردم سراغ هيچ کتاب تستي نمي رفتم و سعي مي کردم تا جايي که امکان دارد به طور مفهومي اين درس را مطالعه کنم
ونداد داود نيا: رتبه 4 کشور
ديني: ابتدا با تست زدن شروع کردم ولي به هيچ نتيجه اي نرسيدم ولي در نهايت فقط متن کتاب را خواندم و نکته هاي آن را درآوردم . هر روز از خودم يک آزمون ديني مطابق کنکور گرفتم و به شدت مشغول تحليل کردن تست ها و جاهاي از کتاب که تست ها از آن جا طرح شده بود پرداختم و در کنکور ديني را 90 درصد زدم.
شيمي: براي اين درس تنها کافي است متن کتاب درسي دقيق خوانده شود

منبع:کانون