در سرخس ها هم اسپوروفيت و هم گامتوفيت سبز رنگ اند و توانايي فتوسنتز دارند.
در سرخس ها ، اسپوروفيت فقط دراوايل رشد خود به گامتوفيت وابسته است ولي بعد از مدتي پروتال از بين رفته و اسپوروفيت مستقل خواهد شد.
- خزه گيان به دو دليل بايد در محيط مرطوب باشند 1- نداشتن آوند و ريشه 2- براي توليد مثل و جابجايي گامت نر.
در خزه ، اسپوروفيت كاملا وابسته به گامتوفيت است ، زرد رنگ است ، فتوسنتز نمي كند و بر روي گامتوفيت ماده قرار دارد.
در خزه (و كلا در گياهان) براي توليد گامت ، تقسيم ميتوز و براي توليد هاگ يا اسپور تقسيم ميوز صورت مي گيرد.