چرا بهت برمیخوره آدم خوبی نیست سوالاتو ج نمیده مهمه؟؟؟ ننن اصن برای این ک حال همچین افرادیو بگیری بشین بیشتر بخون
بعدشم وقتی همش دوروبرت پر باشه از کسایی ک ازت تعریف میکنن هی میگن استاد شما چه خوب و هاهین یکی این وسط ی چیز دیگه بگه خب معلومه سیم پیچ های استاد گرامی درهم برهم میشه
البته خودمنم جنبه انتقادیم خیلی بالا نیست ممکن بود من جاش بودم ج اشتباه به دانش آموز میدادم دلم خنک شه