یه خطم من اضافه کنم
آن کس که نداند و بداند که بداند هزارمرتبه شکر است به آن کس که نداند و نخواهد که بداند